bg

Projekty

Snížení energetické náročnosti areálu společnosti MD logistika a.s.

MD logistika a.s. realizuje projekt "Snížení energetické náročnosti areálu společnosti MD logistika a.s.", který je spolufinancován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Projekt spočívá ve výměně nefunkčního odpařovacího kondenzátoru na čpavkové páry za úsporný hybridní kondenzátor v kombinaci s modernizací osvětlení ve skladu suchého zboží S1.

project=logo project=logo
project=logo project=logo
Registrační čísla projektu:

CZ.01.3.10/0.0/0.0./15_010/0001583

Popis projektu:

Projekt byl realizován ve dvou etapách. V první etapě byla v dubnu 2017 ve strojovně chlazení společnosti MD logistika a.s. v Dašicích zprovozněna úsporná chladicí technologie v podobě hybridního kondenzátoru čpavku švýcarské firmy JEAGGI. Zařízení nahradilo více než dvacetileté odpařovací kondenzátory čpavkových par se zhoršenou účinností (téměř o třicet procent původního výkonu). Jejich provoz byl nákladný a hrozilo odstavení z důvodu netěsností. Dalším důvodem byla malá výkonová rezerva strojovny chlazení při letních teplotách nad 30 °C. Proto část kondenzátorů nahradilo nové zařízení, které bezpečně zajistí výrobu chladu i za letních veder a současně uspoří podstatnou část provozních nákladů.

Hybridní kondenzátor kombinuje výhody suchého a mokrého kondenzátoru. Při venkovní teplotě pod 19 °C funguje zařízení jako suchý kondenzátor (tedy bez spotřeby vody) a teprve při teplotě vyšší jako kondenzátor odpařovací používající vodu ke zkrápění teplosměnných ploch. Předností kondenzátoru JEAGGI je jeho konstrukce s dostatečnou teplosměnnou plochou a především nízké provozní náklady. Součástí zařízení je řídicí jednotka, která vyhodnocuje venkovní teplotu, teplotu a tlak čpavkové páry na vstupu do kondenzátoru a teplotu a tlak kapalného čpavku na výstupu. Zařízení díky kombinaci dvou technologií umožňuje uspořit velké množství vody pro potřeby chlazení – zhruba až o tři čtvrtiny. Podnik tak významně omezí odběr vody z vodovodního řadu i přírodních zdrojů. MD logistika a.s. je první firmou v ČR, která využila hybridní kondenzátor pro zkapalnění čpavkové páry.

Strojovna chlazení společnosti MD logistika a.s. chladí devět mrazírenských komor, šest zamrazovacích tunelů plus několik chladíren a za běžných klimatických podmínek má potřebu chladicího výkonu kondenzátoru 1,9 MW. Nový kondenzátor tak svým výkonem 2,5 MW s rezervou těmto požadavkům vyhovuje. Pro případ jeho odstávky nebo extrémních teplot má podnik k dispozici ještě dostatečnou kapacitu klasického odpařovacího kondenzátoru instalovaného v roce 2016.

Ve druhé etapě bylo nainstalováno úsporné osvětlení na bázi LED technologie ve skladu suchého zboží S1. Došlo k postupné výměně starých výbojkových a zářivkových světel za nová úsporná svítidla s LED technologií. Montáž probíhala za provozu skladu po částech tak, aby nedošlo k omezení skladu při příjmu, výdeji a další manipulaci se zbožím.

Realizátor projektu:

Žadatel: MD logistika, a.s.
IČ: 60108703
se sídlem: Křičenského 451, 533 03 Dašice v Čechách


Vývoj technologie pro inteligentní řízení přepravních toků zboží

Žadatel projektu MD logistika, a.s. v součinnosti s partnery vytvořila na konceptu účinné spolupráce konsorcium třech subjektů – MD logistika, a.s., Univerzita Pardubice a DIGITECH ČR, spol. s r.o. V rámci této spolupráce je realizován unikátní projekt kombinující výzkum a vývoj za účelem jeho aplikace a ověřování. Konsorcium společně získalo finanční prostředky z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 na projekt Vývoj technologie pro inteligentní řízení přepravních toků zboží s evidenčním číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012371.

Očekávaným výsledkem projektu je ověřená technologie, respektive komplexní logistický systém umožňující inteligentní řízení přepravních toků zboží ve všech teplotních režimech (suchý, chlazený, mražený) založený na principu modelu Hub and Spoke, jehož fungování bude ověřeno na velkém logistickém podniku zabývajícím se přepravou potravinářského i nepotravinářského zboží ve všech teplotních režimech.

Projekt se vztahuje na období od podzimu 2018 a bude ukončen k 31. 10. 2020.

Místo realizace projektu je v sídle společnosti MD logistika, a.s., dále v prostorách Dopravní fakulty Jana Pernera a Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice.

project=logo project=logo
project=logo project=logo
Registrační čísla projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012371

Cíle projektu:

Cílem projektu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nové technologie a služeb prostřednictvím realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky této činnosti povedou k zavádění inovace vyššího řádu a k tvorbě produktu konkurenceschopného na světových trzích. Konkrétním cílem předloženého projektu je přinést na trh univerzální logistický software/technologii na optimalizace tras kamionové dopravy. Potřeba projektu vychází z neustálého tlaku na snižování nákladů na jednotku přepravovaného zboží, snižování produkce skleníkových plynů (zejména CO2), stále se zhoršující dopravní komplikace na silnicích a dlouhodobý nedostatek řidičů.

Realizátoři projektu:

Žadatel: MD logistika, a.s.
IČ: 60108703
se sídlem: Křičenského 451, 533 03 Dašice v Čechách

Partner: Univerzita Pardubice – Dopravní fakulta Jana Pernera a Fakulta elektrotechniky a informatiky
IČ: 00216275
se sídlem Studentská 95, 532 10 Pardubice

Partner: DIGITECH ČR, spol. s r.o.
IČ: 25784021
se sídlem Durychova 101/66, 142 00 Praha 4 – Lhotka
Aktivity tohoto partnera budou realizovány v sídle společnosti MD logistika, a.s., Křičenského 451, 533 03 Dašice v Čechách.


Snížení energetické náročnosti provozu mrazírny společnosti MD logistika, a.s. II

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Cíl projektu „Snížení energetické náročnosti provozu mrazírny společnosti MD logistika, a.s. II“ spočívá v modernizaci zařízení pro rozvod a distribuci chladu ve stávající mrazírně a na manipulačních rampách a výměně dveřního systému v mrazírně.

project=logo project=logo
project=logo project=logo
Registrační čísla projektu:

CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017427

Popis projektu:

Projekt je rozdělen do tří samostatných částí (etap)

 1. etapa – chlazení mrazírny – výměna chladičů (výparníků) v mrazírenských komorách, potrubní rozvody

  V této etapě budou na jižní straně mrazírny (v komoře C1 na severní straně) nahrazeny staré chladiče novými s odpovídajícím chladicím výkonem teplosměnné plochy. Pro údržbu chladičů budou instalovány vnitřní servisní lávky.
  Na severní straně mrazírny (mimo komory C1) proběhne demontáž difuzorů stávajících chladičů a potrubní systémy pro kapalný čpavek, vlhké páry a horké páry budou poté propojeny s novým potrubím v komoře C1. Na jižní straně (a také ke komoře C1) bude instalován nový potrubní systém se strojním provedením izolace s vysokou životností.
  Nový systém chladičů a ventilových stanic bude zapojen do stávajícího systému měření a regulace tak, aby umožňoval řízení a regulaci dodávaného chladu a záznam dosažené teploty.
 2. etapa – výroba a distribuce chladu pro chlazení ramp – deskový výměník s odlučovačem a zapojení chladičů pro chladírenskou rampu

  V této etapě dojde k rozšíření strojovny čpavkového chlazení a chlad bude prostřednictvím výměníku dodáván ze středotlakého systému o teplotě čpavku -10 °C. Do strojovny chlazení bude doplněn středotlaký okruh -10 °C pro chlazení látky NGL určené k chlazení stávajících ramp.
  Do prostoru strojovny bude nainstalována nová EPHE sestava, expanzní nádoba a deskový výměník pro čpavek a NGL. Nádoba bude přes regulační stanici napojena na stávající rozvod vysokotlakého kapalného čpavku. Na parní straně bude zapojena do potrubí mokrých par mrazírenských skladů přes automatický ventil ICM. Do sání z expanzní nádoby bude vsazena odbočka s uzavíracím ventilem pro budoucí připojení kompresoru okruhu -10 °C, který zatím není ve strojovně instalován. EPHE sestava bude umístěna vedle stávající středotlaké nádoby.
  Okruh glykolu bude tvořen stávajícími čerpadly NGL, stávající nádobou a expanzomatem, které budou přesunuty z venkovního prostoru do strojovny chlazení. Z nové EPHE sestavy ve strojovně bude do prostoru rampy vyvedeno potrubí NGL, které se připojí na stávající rozvody NGL. Teplonosná látka NGL bude ochlazována v deskovém výměníku EPHE sestavy na teplotu cca -8 °C a bude dopravována pomocí přestěhovaných čerpadel a novým potrubím do stávajících rozvodů NGL prodloužených pro chlazení rampy C1 až C8. Na vlastní chlazení budou využity stávající (již dříve demontované) chladiče, které budou namontovány do prostoru rampy. V chladičích dojde k ohřátí glykolu na cca -5 °C, poté bude dopravován zpět do výměníku EPHE sestavy. Celý systém bude zapojen do stávajícího systému měření a regulace.
 3. etapa – výměna 12 dveřních otvorů v mrazírně C1 – C8

  Instalována budou nová moderní vrata s vysokou izolační schopností, vysokorychlostním chodem a velkou odolností vůči nárazům. Vrata budou plně automatická a budou vybavena technologií vhodnou pro používání v teplotách do -28 °C. Instalace proběhne za provozu do stávajících stavebních otvorů mrazírny (C1, C2, C3B, C4C, C4D, C5C, C5D, C6C, C6D, C7C, C7D, C8B).

Projekt se vztahuje na období od září 2020 do prosince 2022.
Místo realizace projektu je v sídle společnosti MD logistika, a.s.

Cíle projektu:
Předpokládaná roční úspora primární energie
6 636,182 GJ
Předpokládaná roční úspora elektrické energie
1 843,384 MWh
Předpokládaná roční úspora nákladů za energie
3 432,034 tis. Kč (bez DPH)
Realizátor projektu:

Žadatel: MD logistika, a.s.
IČ: 60108703
se sídlem: Křičenského 451, 533 03 Dašice v Čechách


Vzdělávání zaměstnanců společnosti MD logistika, a.s.
Registrační čísla projektu:

CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013792

Popis a cíle projektu:

MD logistika, a.s. je tradiční českou společností se zkušeným týmem několika stovek zaměstnanců. Významný objem služeb poskytovaných v oblasti logistiky je kontinuálně doplňován potřebnými inovacemi, rozvojem procesů a zaváděním moderních technologií. Dosahovaný zákaznický servis však současně klade vysoké kvalitativní nároky na řídící i řadové pracovníky. Cílem projektu je posílit kompetence těchto zaměstnanců prostřednictvím systémového vzdělávání pro zvyšování jejich profesní odbornosti.

Podpora na realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců společnosti MD logistika, a.s., registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013792, je poskytnuta z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Projekt je realizován v období od září 2020 a bude ukončen k 31. srpna 2022.

Místo realizace projektu je v sídle společnosti MD logistika, a.s.

Realizátor projektu:

Žadatel: MD logistika, a.s.
IČ: 60108703
se sídlem: Křičenského 451, 533 03 Dašice v Čechách


Instalace fotovoltaiky na střeše mrazicího skladu v areálu MD logistika, a.s.
Registrační čísla projektu:

CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000110

Popis projektu:

Projekt si klade za cíl snížení spotřeby elektřiny z veřejné distribuční sítě využívané k zajištění provozu chlazení a dalších spotřebičů areálu MD logistiky v Dašicích. Tohoto cíle bude dosaženo instalací fotovoltaických panelů na střechy hal skladových objektů MD logistiky. Celkem bude na jihozápadní střeše mrazírenského skladu instalováno na hliníkovou konstrukci 2097 speciálních fotovoltaických panelů odolných vůči solím a čpavku, každý o nominálním výkonu 410 Wp. Celkový výkon elektrárny dosáhne 859,7 MWp. Pro bezpečné napojení do energetické sítě bude použito devět síťových střídačů 110 kW AC a systém řízení a monitoringu elektrárny, který umožní též její napojení do podnikové elektrorozvodné sítě.

Projekt se vztahuje na období od dubna 2022 do října 2022. Místo realizace projektu je v sídle společnosti MD logistika, a.s.

Cíle projektu:
Předpokládaná roční úspora primární energie
9 024 GJ
Předpokládaná roční úspora elektrické energie
940 MWh
Předpokládaná roční úspora nákladů za energie
6 580 tis. Kč
Realizátor projektu:

Žadatel: MD logistika, a.s.
IČ: 60108703
se sídlem: Křičenského 451, 533 03 Dašice v Čechách


Vývoj technologie pro inteligentní řízení přepravních toků zboží - část II. - optimalizace a rozšíření
Registrační čísla projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024721

Popis projektu:

Žadatel projektu MD logistika, a.s. v součinnosti s partnery vytvořila na konceptu účinné spolupráce konsorcium třech subjektů – MD logistika, a.s., Univerzita Pardubice a DIGITECH ČR, spol. s r.o. V rámci této spolupráce je realizován unikátní projekt kombinující výzkum a vývoj za účelem jeho aplikace a ověřování. Konsorcium společně získalo finanční prostředky z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na projekt Vývoj technologie pro inteligentní řízení přepravních toků zboží - část II. - optimalizace a rozšíření s evidenčním číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024721.

Očekávaným výsledkem projektu je ověřená technologie, respektive komplexní logistický systém umožňující inteligentní řízení přepravních toků zboží ve všech teplotních režimech (suchý, chlazený, mražený) založený na principu modelu Hub and Spoke, jehož fungování bude ověřeno na velkém logistickém podniku zabývajícím se přepravou potravinářského i nepotravinářského zboží ve všech teplotních režimech.

Projekt se vztahuje na období od 1. poloviny roku 2021 a bude ukončen k 31. 5. 2023.

Místo realizace projektu je v sídle společnosti MD logistika, a.s., dále v prostorách Dopravní fakulty Jana Pernera a Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice.

Cíle projektu:

Cílem předloženého projektu, navazujícího na předchozí úspěšnou spolupráci žadatelů, je realizovat zcela nový ucelený SW produkt, jehož základem bude robustní algoritmus umožňující v nové a vyšší kvalitě optimalizaci nezbytných přepravních procesů za účelem snížení počtu vozidel, ujetých km, potřebného času a tím i ekonomických nákladů. Tento SW bude součástí v rámci projektu ověřované technologie - komplexního logistického systému, jehož funkčnost bude ověřena ve velkém logistickém podniku.

Realizátoři projektu:

Žadatel: MD logistika, a.s.
IČ: 60108703
se sídlem: Křičenského 451, 533 03 Dašice v Čechách

Partner: Univerzita Pardubice – Dopravní fakulta Jana Pernera a Fakulta elektrotechniky a informatiky
IČ: 00216275
se sídlem Studentská 95, 532 10 Pardubice

Partner: DIGITECH ČR, spol. s r.o.
IČ: 25784021
se sídlem Durychova 101/66, 142 00 Praha 4 – Lhotka
Aktivity tohoto partnera budou realizovány v sídle společnosti MD logistika, a.s., Křičenského 451, 533 03 Dašice v Čechách.

transport
deliver
sore
handel
cool
warm