OZNÁMENÍ – VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ AKCIÍ

Představenstvo akciové Společnosti  MD logistika a.s. se sídlem Dašice v Čechách, Křičenského 451, PSČ 533 03, IČ: 60108703, zapsané v  obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1004  tímto v souladu s ust. §3 zákona č. 134/ 2013 Sb. o některých opatřeních ke zvýšení  transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů

oznamuje akcionářům společnosti, že podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona Č. 134/2013 Sb. se k 1. 1. 2014 změnily ze zákona listinné akcie společnosti na majitele na listinné akcie  na jméno

a vyzývá akcionáře společnosti, vlastnící listinné akcie společnosti MD logistika a.s. na majitele ve jmenovitých hodnotách 10.000.000,- Kč, 1.000.000,- Kč, 500.000,- Kč, 100.000,- Kč a 14.115,-Kč k předložení těchto akcií k jejich výměně za listinné akcie na jméno a sdělení údajů potřebných pro zápis do seznamu akcionářů společnosti.

Výměna akcií včetně zápisu do seznamu akcionářů bude probíhat V sídle společnosti na adrese Křičenského 451, 533 03 Dašice v Čechách, a to vždy po předchozí domluvě přesného termínu na e-mailové adrese josef.osecky@mdlogistika.cz.

K výměně je třeba předložit dosavadní akcie, resp. hromadné listiny, platný průkaz totožnosti a sdělit údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů společnosti, včetně čísla bankovního účtu. Případný pověřený Zástupce akcionáře Se kromě platného průkazu totožnosti prokáže řádným zmocněním s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které vzniknou v souvislosti s výměnou akcií.

V souladu se zákonem Č. 134/2013 Sb. upozorňujeme na následky nepředložení akcií, resp.  nesdělení potřebných údajů pro zápis do seznamu akcionářů ve výše uvedeném termínu, které jsou podle § 3 a § 4 tohoto zákona následující:

  • akcionář, který je v prodlení s předložením akcií a sdělením potřebných údajů pro zápis do seznamu akcionářů, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení,
  • rozhodne-li společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení splněním těchto uvedených povinností, nevznikne mu právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení.

představenstvo společnosti

MD logistika, a.s.

Dašice, 28. března 2014