2. část – jak nás vidí dodavatelé a obchodní partneři

MD logistika patří k firmám, které věnují velkou pozornost společenské odpovědnosti (CSR – Corporate Social Responsibility). To znamená, že se snaží chovat co nejzodpovědněji ke svému okolí a prostředí, v němž podnikají. Aktivity MD logistiky v této oblasti určuje akční plán, který se postupně naplňuje. V minulém textu jsme shrnuli projekty zaměřené na zaměstnance, společenská odpovědnost však míří také na další zájmové skupiny spojené s podnikem.

Důležitou skupinou jsou především zákazníci, kteří využívají služeb firmy. MD logistika již ukončila prvotní dialogy s jejich zástupci a byl vypracován přehled možných zlepšení, o jejichž uskutečnění následně rozhodne vedení společnosti.

Pozornost se dále soustředí na průzkum spokojenosti společností, u kterých MD logistika nakupuje služby a materiál. Zejména jde o externí dopravce nebo provozovatele crossdockových dep. Jako nejvýznamnější závěr se v této oblasti jeví potřeba vytvoření postupu pro fungování crossdockových dep sloužících k překládce zboží. Od dodavatelů MD logistiky vyplynuly následující návrhy na zlepšení: zvýšit jejich povědomí o aktivitách MD logistiky v sociální oblasti, důsledně informovat všechny účastníky výběrových řízení o jejich výsledcích (i pokud v něm neuspějí), ale také zvýšit informovanost dodavatelů o řadě certifikátů, které MD logistika má. Pokračovat by současně měla postupná obměna technických a technologických zařízení v areálu podniku. V této oblasti již byl zprovozněn například nový hybridní kondenzátor, bylo instalováno nové osvětlení v suchém skladu a uskutečnila se ještě další opatření. I zde byl vypracován přehled možných změn a nápravných opatření, který bude projednán vedením podniku.

V oblasti společenské odpovědnosti MD logistika dlouhodobě spolupracuje s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Studentka této fakulty nyní v MD logistice vypracovává svou disertační práci na téma „Vliv společenské odpovědnosti firmy na její image“, které přesně zapadá do konceptu provádění politiky CSR ve společnosti. V rámci této práce byly sestaveny otázky pro vedení řízených rozhovorů s klíčovými skupinami pracovníků. Tyto rozhovory by měly poskytnout detailnější informace o spokojenosti zaměstnanců a navazují na prvotní dotazníková šetření. Již proběhly rozhovory s řidiči, v současnosti se zpracovávají výsledky a připravuje se přehled možných nápravných opatření.

Jak je vidět, aktivit v oblasti společenské odpovědnosti je celá řada a dotýkají se mnoha činností podniku. O pokračování zavádění politiky CSR budeme na webu MD logistiky průběžně informovat.