dav

MD logistika prošla v květnu kontrolou certifikačních společností a obhájila platnost dvou důležitých certifikátů.

Firma TÜV SÜD Management Services provedla v provozech MD logistiky recertifikační audit, který prověřil plnění požadavků norem GMP+B4. Ty se týkají silniční přepravy krmiv pro hospodářská zvířata, které MD logistika vozí ve svých „sklopkách“. Zkratka GMP je odvozena od anglického názvu „Good Manufacturing Practice“ (správná výrobní praxe) a jedná se o systém norem pokrývající celou oblast krmivářského řetězce – od vývoje, výroby, přepravu až po například laboratorní testování krmiv. Přepravy se týkají právě normy řady B4, které jsou pro dopravce krmiv v ČR vyžadovány předpisem. Normy nařizují taková opatření, aby během přepravy nedošlo ke znečištění (kontaminaci) a tím znehodnocení krmiv a kladou proto důraz na způsob čištění ložných ploch. Certifikát GMP-B4 má MD logistika od roku 2015 a jeho platnost byla letos v květnu prodloužena o tři roky s pravidelným ročním dozorovým auditem.

Druhým certifikátem, který MD logistika obhájila, je certifikát podle normy ISO 50 001:2011 věnované hospodaření s energiemi. Ta podniky vede k tomu, aby zavedly systematický přístup k neustálému snižování energetické náročnosti a spotřeby energie. Vede tak ke snižování dopadů fungování firmy na životní prostředí, snižování emisí skleníkových plynů a také nákladů na energie. Roční dozorový audit provedla firma LL-C Czech Republic, příští rok čeká MD logistiku velká tříletá recertifikační prověrka.

„Oba zmíněné certifikáty jsou v dnešní konkurenci jedním z předpokladů pro úspěch firmy na logistickém trhu. Proto zajištění souladu se všemi vyžadovanými normami věnujeme dlouhodobě velkou pozornost,“ říká vedoucí úseku řízení kontroly a kvality MD logistiky Dagmar Kuciánová.