V minulých měsících v MD logistice proběhl průzkum spokojenosti zaměstnanců, který je součástí zavádění principu firemní společenské odpovědnosti (CSR). Nejprve se zkoumaly názory řidičů, následně pracovníků skladů a letos v červnu také technicko-hospodářských pracovníků (THP). Rádi bychom vás nyní seznámili s výsledky a výstupy z červnového dotazníku, který vyplňovali naši kolegové na pozicích THP.

Dotazník vyplnila více než třetina ze 76 oslovených zaměstnanců. Z nich téměř tři čtvrtiny uvedly, že v MD logistice pracují především proto, že mají vztah k vykonávané práci a ta je naplňuje a baví. Dotazování zjišťovalo také postoj zaměstnanců k odborným školením, která jim firma nabízí. Školení se týkají zejména oblasti bezpečnosti práce, legislativy, odborných oblastí, ale také komunikačních dovedností nebo výuky cizích jazyků. MD logistika se zapojila do vzdělávacího cyklu České logistické asociace „Společně k lepší logistice“ a využila též podporu odborného vzdělávání zaměstnanců poskytovanou úřadem práce. Zjištěné výsledky ukazují, že všichni zaměstnanci si uvědomují důležitost vzdělávání a čtvrtina dotázaných uvedla i své návrhy na vylepšení v této oblasti.

 

Peníze až na prvním místě
Spokojenost s platem je klíčová pro většinu lidí. Pozitivním zjištěním je, že polovina technicko-hospodářských zaměstnanců, kteří na dotaz odpověděli, je se svým platovým ohodnocením spokojena. „V MD logistice neustále pracujeme na tom, abychom poskytovali našim zaměstnancům platy, které plně odpovídají celorepublikovému průměru a na některých pozicích jej dokonce převyšují,“ říká k tématu generální ředitel MD logistiky Robert Kuchar.

Procesní řízení = základ kvality
Dotazování také zjišťovalo názor na správnost a účinnost podnikových procesů. Téměř tři čtvrtiny dotázaných se domnívají, že procesy bezprostředně se týkající výkonu jejich práce jsou nastaveny správně. Důležité je, že 76 % dotázaných uvádí, že má dostatek prostoru k prosazení svých návrhů na zlepšení. Pro tyto účely slouží i tzv. „black belt“, tedy způsob podávání zlepšovacích návrhů jednoduše dostupný všem zaměstnancům. Tuto možnost znají tři čtvrtiny dotázaných. „Jako pozitivní zjištění vnímáme, že 44 % dotázaných se aktivně podílí na revizi zavedených postupů a pracovních instrukcí,“ říká projektová manažerka Lucie Jelínková, která v MD logistice zodpovídá za oblast společenské odpovědnosti.

Benefity berem!
Dotazníkové šetření se zaměřilo také na firemní benefity. Mezi nejoblíbenější patří volné vstupenky do ZOO, zvýhodněné volání od Vodafone, permanentky do sportovního H-centra či do Aquacentra v Litomyšli, vstupenky na hokejová utkání HC Dynamo Pardubice, dále také zvýhodněné podmínky finančních a pojišťovacích služeb u UniCredit Bank (zejména v oblasti hypoték a jiných úvěrů) a u společnosti OK Group (oblast pojištění). „Dostali jsme i podnětné návrhy na nové firemní benefity, jejich proveditelnost nyní prověřuje vedení podniku,“ vysvětluje Lucie Jelínková. Letos již MD logistika například rozšířila nabídku výhod u pneuservisu K.A.L.T., nově se připravuje ještě benefit u Cross Café.

Detailněji se zkoumal názor na každoročně pořádaný firemní cyklovýlet. Téměř polovina dotázaných se této akce účastní, ostatní svou neúčast zdůvodňují nevhodností termínu či obecně nezájmem o sportovní akce. Jako podněty pro další teambuildingové akce zazněly například společné grilování nebo vánoční večírek. Tento rok mimo jiné MD logistika oslavila 15. výročí svého vzniku společným grilováním se svými zaměstnanci i zákazníky.

Zdravé jídlo pro všechny
Část dotazníku se věnovala také oblasti závodního stravování. Převážná většina zaměstnanců jej využívá a dvě třetiny z dotázaných jsou s jeho kvalitou spokojeny. Nezávisle na tomto výsledku již v průběhu roku došlo v Dašicích k jednání s poskytovatelem závodního stravování, což vedlo k rozšíření nabídky jídel a zvýšení úrovně poskytovaných služeb. Dále se připravuje pravidelné vyhodnocování spokojenosti zaměstnanců se závodním stravováním, kdy vybraní zástupci  zaměstnanců budou pravidelně monitorovat zaměstnaneckou spokojenost. Tyto výsledky pak bude personální oddělení následně komunikovat a řešit s poskytovatelem závodního stravování.

Dobré ovzduší na pracovišti (firemní kultura)
Bezesporu pozitivním zjištěním je, že žádný zaměstnanec nepovažuje atmosféru na svém pracovišti za nepříjemnou. To je v dnešní době plné stresu a shonu velice dobrý výsledek. Důležitá je i komunikace zaměstnanců s vedoucími pracovníky, provedený průzkum ukázal, že 80 % z dotázaných dostává zpětnou vazbu o své práci. „Pracovníky tento feedback zajímá, budeme se proto i nadále snažit, aby jim tuto zpětnou vazbu nadřízení předávali,“ uvádí Lucie Jelínková.

Poděkování
Závěrem připojujeme poděkování celého CSR týmu MD logistiky, který průzkum připravil: „V rámci průzkumu jsme obdrželi spoustu připomínek, které postupně zpracováváme a prověřujeme možnost jejich zavedení do praxe. Velmi si jich vážíme, protože vedení MD logistiky si uvědomuje, že bez spokojených zaměstnanců společnost dlouhodobě neuspěje. Děkujeme proto všem, kteří si našli na zodpovězení dotazníku čas.“

 

Lucie Jelínková a Šárka Plecháčková