V roce 2016 MD logistika v rámci projektu zavádění CSR (společenské odpovědnosti firem) zahájila dotazníkové šetření mezi svými zaměstnanci, od nichž chtěla získat zpětnou vazbu a podněty týkající se fungování společnosti. První skupinou zaměstnanců, u kterých dotazování proběhlo, byli řidiči.

MD logistika měla v době zahájení CSR projektu 230 řidičů. Dotazníky, které společnost připravila a distribuovala všem řidičům, měly přes 20 otázek a byly zaměřeny na témata, která „hýbou” každou společností. Řidiči se mohli vyjádřit k firemní kultuře, mzdové politice, zaměstnaneckým benefitům, provozním záležitostem, ale mohli také uvést své nápady a doporučení pro zlepšení fungování podniku.

„U pozice řidič jsme si nebyli jisti, kolik se nám vrátí vyplněných dotazníků. Tito lidé jsou neustále na cestách v tuzemsku i zahraničí, mají turnusy, v rámci kterých se nevrací na naše sklady – zkrátka díky množství překážek jsme počítali spíše s nízkou návratností dotazníků, nicméně zkusit jsme to museli. Počet získaných odpovědí překonal naše očekávání – vrátila se více než polovina vyplněných dotazníků,“ říká generální ředitel společnosti MD logistika Robert Kuchar. Potvrdilo se tak, že zájem o dění ve firmě je opravdu velký a mají ho jak nováčci, tak dlouholetí zaměstnanci.

Celkové vyhodnocení všech odpovědí a připomínek, nápadů či doporučení od řidičů společnost pečlivě zpracovala a následně s nimi byli seznámeni vedoucí pracovníci oddělení dopravy. U všech podnětů byl ze strany vedení stanoven další postup a zpracována časová osa pro řešení těchto bodů. Současně byli všichni zaměstnanci na pozici řidič informováni o detailních výsledcích dotazníkového šetření a také seznámeni se stanoviskem vedení společnosti k jednotlivým bodům včetně termínů, kdy budou dořešeny ke spokojenosti zaměstnanců.

Hlavní zjištění
Dále uvádíme zásadní zjištění plynoucí z výsledků dotazníkového šetření s komentářem generálního ředitele společnosti MD logistika.

Z odpovědí řidičů vyplynulo, že více jak polovina dotazovaných je s výší svého platu spokojena „Z důvodu dlouhodobých pozitivních výsledků hospodaření naší společnosti si můžeme v porovnání s ostatními dopravními společnostmi dovolit našim kvalitním řidičům poskytnout nadstandartní platové podmínky, což naši společnost v této oblasti řadí dlouhodobě na přední pozice v rámci České republiky. V minulém roce došlo nejen k navýšení základních mezd, ale i k pozitivním změnám v oblasti rozsahu prémiové složky a také k zavedení parametru zohledňujícího pracnost,“ reaguje na otázky týkající se růstu platů Robert Kuchar.

Další diskutovanou oblastí byly benefity poskytované zaměstnancům. Bohužel právě u řidičů se projevují zvláštnosti jejich profese, kdy jim přiřazování k tuzemským či zahraničním projektům neumožňuje dostatečně čerpat firemní zaměstnanecké benefity. „Toto téma bude i nadále vedení společnosti sledovat a pokusí se optimalizovat možnosti benefitů k maximální spokojenosti co největšího počtu zaměstnanců,“ říká Robert Kuchar.

Ukázalo se, že téměř 80 % účastníků dotazníkového šetření nemá dostatečné informace o chodu a aktuálním dění ve firmě. „Toto číslo je poměrně vysoké, proto MD logistika plánuje zavést zaměstnanecký intranet, na kterém budou zveřejňovány aktuální a potřebné informace. Intranet bude součástí firemních webových stránek a bude přístupný všem zaměstnancům,“ vysvětluje generální ředitel společnosti.

Dotazníkové šetření dále zkoumalo spokojenost řidičů se sociálním zařízením jak v Dašicích, tak i v Praze – Horních Počernicích. Na základě výsledků bude v Dašicích v přízemí vedle toalet vybudována kuchyňka určená především řidičům. Také zde vzniknou nové sprchy a u vrátnice bude umístěn automat na kávu. Tyto úpravy jsou plánovány na první polovinu roku 2017. Se střediskem Horní Počernice byla velká část dotazovaných spokojena, jediné výhrady se týkaly čistoty tamních prostor. Byla proto přijata opatření pro zamezení těmto problémům.

Další otázky se týkaly komunikace s dispečery a techniky. Spokojena je s ní více než polovina řidičů, kteří odpověděli na dotazník. Všichni dispečeři i přesto projdou v roce 2017 školením pro zlepšení komunikačních dovedností. „Více než 70 % došlých odpovědí potvrzovalo spokojenost se vstupním školením od dispečerů a techniků, velmi kladně většina dotázaných hodnotila provádění údržby a udržování provozuschopnosti vozidel, do kterých naše společnost investuje nemalé finanční prostředky,“ komentuje tuto oblast Robert Kuchar.

Řada drobných zlepšení
Řidiči se v rámci průzkumu vyjadřovali také k dalším konkrétním problémům a reakce vedení podniku (včetně přijatých opatření) byla zveřejněna v interním informačním materiálu. „Tyto podněty jsme rozdělili do několika oblastí a na každý se snažíme reagovat nebo navrhnout řešení,“ říká generální ředitel. Na základě těchto připomínek firma např. zavede wi-fi v Dašicích a Horních Počernicích, upravena budou parkovací místa v Dašicích, již došlo ke zlepšení podmínek pro mytí vozidel nebo tankování a byla přijata řada dalších drobnějších i větších opatření.

V rámci dotazníkového šetření společnost MD logistika obdržela od svých zaměstnanců velmi cenné rady, doporučení a informace, a je zřejmé, že do budoucna má smysl takovéto akce opakovat. Vždyť společnost bez spokojených zaměstnanců nemůže dlouhodobě být úspěšná!

Veronika Holcová