Spolupráce s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice na vývoji konceptu CSR v podmínkách společnosti MD logistika, a. s.

V současném dynamickém podnikatelském prostředí se podniky snaží více než kdy dříve nalézt konkurenční výhodu a odlišit se tak od konkurence. Možná i to je důvodem proč zájem podniků a jejich dobrovolné přijímání mezinárodních nástrojů pro řízení sociální, etické a environmentální výkonnosti podniku, neustále roste. Jedním z těchto nástrojů je koncept CSR (Corporate Social Responsibility). Jedná se o dobrovolný závazek podniků chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají. Jako hlavní přínosy spojené s uplatňováním tohoto konceptu lze uvést zvýšení hodnoty nehmotných aktiv (např. reputace podniku, hodnota značky, lidský kapitál, apod.), úspora nákladů (např. vzhledem k nízké fluktuaci zaměstnanců či vlivem ekologických opatření) a zvýšení hodnoty podniku pro akcionáře.

Vzhledem k aktuálnosti tohoto tématu se proto společnost MD logistika, a. s. rozhodla navázat spolupráci s Univerzitou Pardubice, Fakultou ekonomicko-správní, konkrétně s Ing. Lucií Jelínkovou, která ve spolupráci zejména s manažerkou oddělení kvality, generálním ředitelem a dalšími zaměstnanci vytváří a implementuje koncept CSR v podmínkách společnosti MD logistika, a. s.

Tato dosavadní, několika měsíční, vzájemná spolupráce začíná přinášet své výsledky v podobě vypracovaného přehledu uplatňovaných norem v podniku, zachycení jejich časového vývoje, návaznosti a propojenosti, dále také identifikace případných překryvů norem či „nepokrytých“ podnikových procesů prostřednictvím jejich komparace. Navazujícím krokem této spolupráce je na základě těchto zjištění odstranění „roztříštěnosti“ norem a jejich sjednocení a propojení pod nově vytvořenou společnou politikou/konceptem CSR. Posledním krokem spolupráce v této oblasti bude implementace tohoto konceptu do systému řízení podniku a jeho zakotvení do politiky společnosti MD logistika, a. s.

Příklad této spolupráce či partnerství dokazuje a podtrhuje potřebnost a přínosnost spolupráce akademické a podnikatelské sféry, kterou je důležité udržovat i v dalších letech.